VAO ‘spelregels’

Vastgesteld op 16 februari 2016.

Leden

Het VAO lid betaalt bij vooruitbetaling de jaarlijkse contributie en een eigen bijdrage voor bijzondere bijeenkomsten zoals de jaarlijkse bottertocht en de mosselmaaltijd en heeft volledig stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Contributie en Betaling

De contributie bedraagt € 250,-. per jaar. Het VAO lid betaalt de jaarlijkse contributie bij vooruitbetaling. Wordt de contributie niet binnen de gestelde termijn betaald kan het bestuur besluiten administratiekosten in rekening te brengen tot een maximum van € 40,00.

Aspirant leden

Een aspirant lid mag VAO-bijeenkomsten 2 maal in een half jaar bezoeken alvorens te besluiten lid te worden van de VAO.

Beëindiging lidmaatschap van de VAO

Conform artikel 4 van de statuten kan opzegging van het lidmaatschap plaats vinden tegen het eind van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt.
Aan de schriftelijke opzegging wordt ook voldaan als de opzegging elektronisch is gecommuniceerd en een ontvangstbevestiging is ontvangen.

Spelregels bij ‘No show’

Elk jaar organiseren we diverse activiteiten en evenementen. Met oog op catering, aantal zitplaatsen en dergelijke is soms aanmelding noodzakelijk en dat schept tegelijkertijd verplichtingen. Daarom deze spelregels:
a.    heb je je aangemeld, maar lukt het toch niet om te komen, dan kun je je
(via info@vao-ondernemers.nl) kosteloos afmelden, binnen de termijn die in de uitnodiging of
bevestiging staat.

b.   meld je je na de genoemde termijn of datum af, dan brengen we € 35,00 in rekening. Dat doen
we ook als je zonder (tijdig) bericht afwezig bent en ongeacht de reden.

Maximering aantal deelnemers per evenement

De jaarlijkse contributie is in beginsel een bedrijfslidmaatschap. Om te voorkomen dat we bij sommige activiteiten leden moeten teleurstellen, omdat andere leden met meer dan 2 personen komen, vraagt ook dit om het vaststellen van een spelregel.
a.     bijeenkomsten zijn toegankelijk voor twee vertegenwoordigers van dezelfde onderneming of
één vertegenwoordiger per bedrijf met een introducé(e).
b.     indien het programma dat mogelijk maakt, is meer dan één introducé(e) ook
mogelijk, maar dan kan de kostprijs in rekening worden gebracht.

Maximering vertegenwoordigers per branche

De VAO streeft naar een organische groei waarbij diversiteit van vertegenwoordigende branches een belangrijk uitgangspunt is. Het lidmaatschap staat open voor iedere branche, waarbij wordt aangetekend dat het bestuur streeft naar een maximering van 5 (vijf) vertegenwoordigers per branche. Nieuwe leden kunnen in geval van overschrijding van het aantal vertegenwoordigers pas weer toetreden nadat een plaats is opengevallen en overigens ter beoordeling van het bestuur.

Hardheidsclausule

In die gevallen waarin deze VAO spelregels niet voorzien, beslist het bestuur naar eigen goeddunken en naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Aldus vastgesteld op 16 februari 2016

Ruben Boerhof, secretaris